Plany obszarów podmiejskich i wiejskich

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Zawad i Kępy Zawadowskiej

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Zawad i Kępy Zawadowskiej obejmuje obszar położony we wschodniej części dzielnicy Wilanów w Warszawie. Obszar opracowania jest zróżnicowany pod względem funkcjonalno-przestrzennym, jednak przeważa funkcja mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa, charakterystyczna dla osiedli podmiejskich. W planie znalazła się rezerwa terenowa obecnie zrealizowanej Południowej Obwodnicy Warszawy. W południowo-wschodniej części planu, na terenie składowiska odpadów paleniskowych EC Siekierki wyznaczono teren sportu i rekreacji, który zostanie docelowo zagospodarowany zgodnie z zaprojektowanym przeznaczeniem po rekultywacji składowiska.