Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to idea takiego rozwoju społeczno-ekonomicznego, który zaspokajając potrzeby współczesnych społeczeństw, nie będzie ograniczał jednocześnie możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Zakłada on równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska. 

W przypadku gospodarowania przestrzenią zrównoważony rozwój jest realizowany głównie poprzez: 

  • dostosowanie przestrzeni zabudowy do potrzeb rozwoju regionu, 
  • zapewnienie równego traktowania użytkowników przestrzeni w skali regionu i w układzie międzyregionalnym, 
  • przygotowanie terenu do modernizacji istniejącej infrastruktury, 
  • zapewnienie rozwoju w zakresie gospodarki, ochrony środowiska oraz urbanizacji dla potrzeb przyszłych pokoleń, 
  • ochrona klimatu, zasobów surowcowych i środowiska przyrodniczego, 
  • ochrona dóbr kultury materialnej, 
  • wykorzystywanie odnawialnych źródeł w celu oszczędzania energii, 
  • zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, socjalnych i kulturalnych mieszkańców, 
  • zachowanie ładu przestrzennego zgodnie ze współczesnymi standardami światowymi. 

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy przy opracowaniu swoich projektów kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju.