Dla akcjonariuszy

W dniu 20 września 2010 roku została uchwalona ustawa „Zmiana ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw” – opublikowana w Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20

Ustawa ta wprowadziła obowiązek prowadzenia przez upoważnione firmy zewnętrzne elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Wybór firmy prowadzącej rejestr powinien być dokonany przez Zebranie Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej odbyło się 29 września 2020 roku.

Poniżej podjęta uchwała.

Uchwała Nr 4/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej
Biura Planowania Rozwoju Warszawy
z dnia 29 września 2020 roku

W sprawie wyboru firmy z którą zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), uchwala, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do wszystkich akcjonariuszy został wysłany do wypełnienia formularz dotyczący informacji o posiadanych akcjach i danych kontaktowych, z terminem zwrotu do 21 grudnia 2020 roku.

Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy, którzy nie odesłali formularza o jego zwrot w terminie do 24 lutego 2021 roku.

Prezes Zarządu

Marek Roszkowski