O nas

50 lat tradycji

Planowanie zagospodarowania i rozwoju przestrzennego, zarówno Warszawy, jak i aglomeracji warszawskiej, zapoczątkowane jeszcze przed wojną, miało swoją kontynuację w działalności Biura Odbudowy Stolicy. Po 1945 r. przyjęło ono na siebie ciężar prac urbanistycznych i architektonicznych przy odbudowie miasta ze zniszczeń wojennych i planowaniu przyszłego rozwoju stolicy. W kolejnym etapie dynamicznego rozwoju Warszawy, w celu stworzenia warunków do właściwej koordynacji prac planistycznych, związanych z przebudową i dalszym przeobrażaniem nie tylko stolicy, ale i całego ówczesnego województwa stołecznego, uchwałą Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z 1972 roku powołano Biuro Planowania Rozwoju Warszawy. Nowe Biuro powstało z połączenia Pracowni Urbanistycznej Warszawy i dzielnicowych pracowni urbanistycznych z Biurem Studiów i Projektów Inżynierii i Komunikacji Miejskiej dzięki czemu zaczęło realizować opracowania kompleksowo, rozwijając metodykę ich sporządzania. 

W roku 2000 Biuro Planowania Rozwoju Warszawy będące przedsiębiorstwem komunalnym zostało sprywatyzowane, w oparciu o „ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W procesie prywatyzacji Biuro zostało zlikwidowane a jego cały majątek oddany do odpłatnego korzystania utworzonej spółce pracowniczej. Na tej podstawie Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. (dalej BPRW S.A.) przejęło wszystkie składniki materialne i niematerialne likwidowanego BPRW oraz całą kadrę. W ten sposób BPRW S.A. zostało bezpośrednim następcą BPRW. 

W 2019 roku BPRW S.A. weszło w skład Grupy Kapitałowej Riva Finance poprzez zmianę właściciela większościowego pakietu akcji. Firma zmieniła swoją siedzibę, została zrestrukturyzowana i dokapitalizowana, dzięki czemu może dalej rozwijać się oraz realizować swoje cele w zakresie opracowań planistycznych, systemów inżynieryjnych i ochrony środowiska.

ponad 3000

zrealizowanych projektów

ponad 1500

opracowań planistycznych dla miast i gmin

ponad 400

opracowań planistycznych dla Warszawy

ponad 180

opracowań transportu publicznego i tras drogowych

ponad 120

opracowań systemu i urządzeń infrastruktury inżynierskiej

ponad 100

opracowań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska

ponad 50

opracowań dla dawnego Województwa Stołecznego Warszawskiego

ponad 40

opracowań systemów informacji przestrzennej

ponad 200

specjalistycznych opracowań dot. zagospodarowania przestrzennego

ponad 20

opracowań dotyczących demografii

i wiele innych

50

lat doświadczenia

Dorobek Biura Planowania Rozwoju Warszawy:

Główni Klienci:

 • miasta i gminy województwa mazowieckiego
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • miasta i gminy całej Polski
 • Zarząd Dróg Miejskich
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • prywatni inwestorzy podejmujący budowę dużych obiektów w Warszawie
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie

Do najistotniejszych opracowań wykonanych przez BPRW dotyczących planowania przestrzennego należą:

 • Perspektywiczny plan rozwoju województwa stołecznego warszawskiego wykonany w 1978 roku. Plan ten kształtował strukturę przestrzenną nowego województwa powstałego po reformie administracyjnej kraju. Za wysokie walory merytoryczne opracowanie to dostało nagrodę I stopnia, przyznaną przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. 
 • Perspektywiczny plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 1983r., 
 • Plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia m. st. Warszawy, zatwierdzony w 1983r., obejmował obszar tzw. śródmieścia funkcjonalnego Warszawy; za nowatorskie podejście do problematyki planu zagospodarowania przestrzennego opracowanie zostało wyróżnione Nagrodą Ministra, 
 • Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego m.st Warszawy z roku 1992. Był to ostatni plan zagospodarowania przestrzennego wykonany dla całego miasta, który przesądził o ogólnej strukturze funkcjonalnej oraz o kształcie podstawowego układu systemu transportowego. 
 • Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Warszawa – Śródmieście z 1993 r, 
 • „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warszawa – Centrum”. Gmina Warszawa – Centrum istniała w latach 1994 – 2002. Obejmowała tereny Warszawy w jej granicach przedwojennych. Studium gminy Warszawa – Centrum zostało zatwierdzone w 2000 r., jednak ze względu na zmianę ustroju m.st. Warszawy w 2002r. de facto nie weszło w życie, zostało jednak wcielone do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. 
 • plany ogólne dzielnic Warszawy oraz plany ogólne miast i gmin Województwa Stołecznego Warszawskiego (WSW), 
 • plany szczegółowe terenów rozwoju przestrzennego na obszarze Warszawy oraz miast i gmin WSW, 
 • cykliczne projekty rozmieszczenia budownictwa mieszkaniowego dla kolejnych okresów pięcioletnich, 
 • plany obszarów funkcjonalnych, głównie: Kampinoskiego Parku Krajobrazowego, rejonu zalewu Zegrzyńskiego oraz doliny rzeki Wisły, 
 • projekty decyzji lokalizacyjnych dla wszystkich inwestycji budowlanych na obszarze Warszawy i WSW, 
 • plany miejscowe dla osiedli i fragmentów dzielnic Warszawy, dla gmin mazowieckich i oraz gmin znajdujących się w innych województwach na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gmin podwarszawskich na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • prognozy finansowe do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 • Koncepcja programowa zbiorowego zaopatrzenia Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w wodę (2004)
 • Studium rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dzielnicy Wilanów (2006)

Do najistotniejszych opracowań wykonanych przez BPRW dotyczących komunikacji należą:

 • kompleksowe wytyczne komunikacyjno – urbanistyczne dla ważniejszych inwestycji,
 • generalna koncepcje systemu transportowego oraz środków transportu i sieci drogowej województwa stołecznego,
 • studium warszawskich tras szybkiego ruchu – „Łazienkowska” i „Toruńska” (S8), Południowa Obwodnica Warszawy (S2),

Do najistotniejszych opracowań wykonanych przez BPRW dotyczących
infrastruktury należą:

 • koncepcja generalna kanalizacji (1977r.),
 • koncepcja generalna wodociągów komunalnych (1978r.),
 • koncepcja generalna kanalizacji systemu centralnego Warszawa (1983r.),
 • projekt rozbudowy sieci magistral wodociągowych w Warszawie (1991r.),
 • koncepcja generalna rozwoju systemu elektroenergetycznego dla województwa warszawskiego (1993r.),

Do najistotniejszych opracowań wykonanych przez BPRW dotyczących
środowiska należą:

 • Prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Opracowania ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby studium (dla całej gminy lub dla wybranych fragmentów gminy)
 • Ocena oddziaływania na środowisko do inwestycji realizowanych w Porcie Praskim

Opracowania GIS:

 • Informatyczny system oświetlenia ulicznego LATARNIE dla ZDM w Warszawie
 • Inwentaryzacja gospodarki energetycznej w Gminie Warszawa – Centrum,
 • Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju przestrzennego m. st. Warszawy
 • Opracowywanie danych do planów zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną wybranych fragmentów miasta.

Działalność Biura Planowania Rozwoju Warszawy nie ogranicza się jednak tylko do opracowań dla Warszawy i WSW. Wykonywano ekspertyzy, prace badawcze, planistyczne i projektowe także dla innych obszarów kraju, na zlecenie działających w tamtym czasie instytucji centralnych. Zagraniczna działalność BPRW obejmowała m.in. plany rekonstrukcji i rozwoju dla zniszczonych trzęsieniami ziemi miast i regionów: Skopje w Jugosławii i Chimbote w Peru, planów urbanistycznych w Algierii, Ghanie, Iraku, Nigerii i Syrii. Największy z zagranicznych projektów planistycznych Biura dotyczył opracowań dla Libii.

W latach 1975 – 1985 Biuro opracowało dla Libii plany rozwoju przestrzennego regionu Trypolisu. BPRW, jako główny wykonawca tego kontraktu w części planistycznej, opracowało kompleksowo plan regionu, plany pięciu podregionów, plan stołecznej aglomeracji oraz blisko osiemdziesięciu miast i miejscowości Trypolitanii. W pracach tych uczestniczyli także specjaliści z innych miast Polski, a jej efekty zostały wyróżnione Honorową nagrodą Ministra. Później, w latach 2005-2010, BPRW opracowało również Plan Regionu Fezzan.