Zespół

MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ ROSŁAN

Prezes Zarządu

Architekt, Urbanista. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (rok 1998).

Od roku 2004 członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie nr WA-344, a od roku 2014 członek Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów w Warszawie. Członek miejskich i gminnych Komisji Urbanistyczno – Architektonicznych w tym Zespołu Ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Warszawie w kadencji 2013-2016 i 2020-2022.

Autor i główny projektant licznych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań specjalistycznych z zakresu urbanistyki, autor licznych analiz i ekspertyz z zakresu planowania przestrzennego. Doradca inwestycyjny. Współautor opracowań środowiskowych.

W Biurze pracuje od maja 1999 roku. Od 1 grudnia 2020 r. Dyrektor Generalny BPRW S.A., a od 1 października 2021 roku Prezes Zarządu BPRW S.A

 

MGR INŻ. ADAM BIENIEK

Kierownik Pracowni, Główny projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwent Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2004 rok) oraz Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej (2009 rok).

Od roku 2014 członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie nr WA-443, Rzeczoznawca Majątkowy (nr uprawnień 7021), specjalista GIS. W Biurze pracuje od 2021 roku. Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w jednostkach samorządu terytorialnego, tworząc system informacji przestrzennej gminy, nadzorując referat gospodarki przestrzennej, a także wydając pozwolenia na budowę. Główny projektant wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, współautor studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Specjalizuje się wykonywaniu prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych.

 

MGR INŻ. PIOTR JAWORSKI

Kierownik Pracowni, Główny Projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w zakresie systemów ochrony środowiska (1997 rok) oraz Studium Podyplomowego Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2003 rok).

Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. W Biurze pracuje od 1998 roku. Autor i współautor licznych opracowań z zakresu planowania przestrzennego, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów regionalnych a także analiz wielokryterialnych i oceny skutków ekonomicznych decyzji planistycznych. Współautor prac planistycznych w Libii. Specjalista GIS.

 

MGR INŻ. RENATA LASZCZKA

Kierownik Pracowni, Starszy projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwentka Wydziału Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2006 rok) oraz Studium Podyplomowego Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2008 rok). Ukończyła również Studia Podyplomowe na Wydziale Geodezji i Kartografii z Zarządzania Nieruchomościami oraz Wyceny Nieruchomości.

Wieloletni członek Gminnych Komisji Urbanistyczno – Architektonicznych. Współautorka wielu opracowań urbanistycznych i środowiskowych. W latach 2008 – 2012 projektant w BPRW S.A. Od 2012 roku doświadczenie w jednostce samorządu terytorialnego, w tym także jako współautor miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W Biurze od 2021 roku.

 

MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA ŁAPA-ŻELACHOWSKA

Kierownik Pracowni, Główny Projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwentka Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej (1997 rok) oraz Podyplomowych Studiów Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2010 rok).

Od roku 2014 członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie nr WA-444, w Biurze pracuje od 2021 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w jednostkach samorządu terytorialnego, sporządzając samodzielnie projekty decyzji o warunkach zabudowy i sposobie zagospodarowania terenu oraz nadzorując dział planowania przestrzennego w miejskiej pracowni urbanistycznej. Jest głównym projektantem planów miejscowych, opracowań koncepcyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego i współautorką gminnych dokumentów planistycznych w tym zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu ochrony parku kulturowego. Była członkiem gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, gdzie pełniła funkcje doradcze. Czynnie działa w Stowarzyszeniu Architektów Polskich. Specjalizuje się w wykonywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

MGR INŻ. KATARZYNA ŁYSYGANICZ – FRANCUZIK

Kierownik Pracowni, Główny Projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2006 rok) oraz Studium Podyplomowego Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2012 rok).

Współautorka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów towarzyszących i innych opracowań planistycznych, w tym analiz, strategii i prognoz, zarówno dla m.st. Warszawy, jak i dla miast i gmin na terenie całego kraju. Doświadczenie w koordynowaniu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Współpracowała z BPRW od 2018 roku, na stałe od 2021 roku.

 

MGR INŻ. ALEKSANDRA NIEBRZYDOWSKA – MACEWICZ

Kierownik Pracowni, Główny Projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwentka Wydziału Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2006 rok) oraz Studium Podyplomowego Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2008 rok).

Laureatka Nagrody TUP w 2007 roku w kategorii Gospodarka Przestrzenna w 52 edycji konkursu na najlepszą magisterską pracę dyplomową. Od roku 2014 członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie nr WA-440, a od roku 2014 Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów w Warszawie. W Biurze pracuje od 2006 roku. Autorka i współautorka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

MGR INŻ. MARTA SARNA

Kierownik Pracowni, Starszy Projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach (2013 rok) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w specjalizacji: Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Nieruchomościami (2015 rok).

W biurze pracuje od 2021 roku. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte przy realizacji wielu opracowań urbanistycznych oraz przy projektach wzmacniających procesy konsultacji społecznych, w ramach procesów sporządzania dokumentów planistycznych. Jest współautorką wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Specjalistka w zakresie planowania przestrzennego.

 

MGR INŻ. ARCH. MARCIN ŚWIETLIK

Kierownik Pracowni, Główny Projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1972 rok) oraz Podyplomowego Studium Planowania Regionalnego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1979 rok). Posiada uprawnienia urbanistyczne Nr 497/88 nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1988 roku. Odznaczony Złotą Odznaką Honorową TUP oraz Odznaką Za Zasługi Dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Współlaureat Honorowej Nagrody Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej za Zintegrowany Zespół Planów Przestrzennych dla Regionu Trypolisu w Libii. Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich.

W Biurze Planowania Rozwoju Warszawy zatrudniony od 1973 roku. Główny Projektant licznych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań specjalistycznych z zakresu kształtowania krajobrazu miejskiego a także prac planistycznych w ramach zagranicznych projektów, w tym Planu Regionalnego Trypolitanii, Planu zagospodarowania przestrzennego regionu Fezzan oraz planów szczegółowych Trypolisu w Libii.

 

MGR INŻ. MAGDALENA KUŹMIŃSKA

Projektant

Absolwentka Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2014 rok).

Współpracę z Biurem rozpoczęła w 2007 roku. Wieloletnie doświadczenie w jednostce samorządu terytorialnego, w tym w zakresie koordynacji prac nad polityką przestrzenną gminy. Współautor miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i analiz przestrzennych. W Biurze ponownie od 2020 roku.

 

MGR INŻ. MARTYNA SOKÓLSKA

Projektant 

Absolwentka Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2012 rok) oraz Studia Podyplomowe na Wydziale Geodezji i Kartografii z Zarządzania Nieruchomościami oraz Wyceny Nieruchomości (2014 rok).

W Biurze pracuje od 2021 roku. Posiada kilkuletnie doświadczenie w biurze wielkoskalowych projektów przemysłowych w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej i przesyłowej (aspekty formalno-prawne) oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy na rzecz administracji samorządowej w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz planowania rozwoju miasta. Współautorka opracowań planistycznych.

 

MGR INŻ. KAROLINA TOPOLSKA

Projektant 

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Krakowskiej, kierunek Gospodarka Przestrzenna (studia inżynierskie, 2016 rok) oraz Wydziału Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej, kierunek Gospodarka Przestrzenna (studia magisterskie, 2017 rok).

Pracuje w Biurze od 2018 roku. Wszechstronnie uzdolniony grafik i Specjalistka GIS i CAD. Współautorka wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowań środowiskowych oraz urbanistycznych.

 

INŻ. MATEUSZ KLICH

Asystent Projektanta

Absolwent Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kierunku Gospodarka Przestrzenna – specjalność Urbanistyka (2016 rok).

W Biurze od 2021 roku. Bogate wcześniejsze doświadczenie w prywatnej firmie przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w województwie lubelskim i mazowieckim. Otwarty na nowe technologie wspomagania funkcjonowania firmy. Specjalista GIS i technik 3D w urbanistyce.

INŻ. MARCIN KOWAL

Asystent projektanta 

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej, kierunek Gospodarka Przestrzenna – specjalność Urbanistyka w planowaniu przestrzennym (2014 rok).

W Biurze od 2021 roku. Wcześniej zdobywał doświadczenie w biurach planistycznych oraz w jednostce samorządowej. Współautor opracowań analitycznych i projektowych z zakresu planowania przestrzennego oraz aktów prawa miejscowego. Autor projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, analiz przestrzennych oraz współtwórca miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Specjalista GIS. Doradca w zakresie analitycznego wspomagania komputerowego.

 

MGR INŻ. MICHAŁ MAŃKOWSKI

Asystent Projektanta

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w zakresie Gospodarki Przestrzennej – specjalność Urbanistyka w planowaniu przestrzennym (2018 rok).

W Biurze od 2021 roku. Kilkuletnie doświadczenie w urbanistyce w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych i rewitalizacji tkanki miejskiej, zdobyte wcześniej w prywatnym biurze architektoniczno-urbanistycznym. Współautor opracowań urbanistycznych, środowiskowych i koncepcji zagospodarowania terenu oraz współorganizator warsztatów charette. Współautor miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Specjalista GIS i technik 3D w urbanistyce.

MGR INŻ. LIDIA MYJAK

Asystent projektanta

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – specjalność: Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Komunalna (2019 rok).

W Biurze od roku 2021. Wcześniej zdobyte bogate doświadczenie w miejskiej jednostce samorządowej.

MGR INŻ. ADAM WAŁPUSKI

Asystent Projektanta

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, w zakresie Gospodarki Przestrzennej – specjalność Urbanistyka w planowaniu przestrzennym (2018 rok).

Pracownik Biura od 2021 roku. Wcześniej zdobywał doświadczenie w prywatnych biurach architektoniczno-urbanistycznym. Współautor miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań urbanistycznych. Specjalista GIS, autor i współtwórca wielu koncepcji podziałowych terenów inwestycyjnych.

MGR HANNA KOWIŃSKA

Główny projektant ds. ochrony środowiska

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego Studium na Wydziale Geologii – specjalność geologia inżynierska.

Biegła w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. W Biurze działa od 1996 roku. Jest współautorką kilkudziesięciu gminnych dokumentów planistycznych: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowań koncepcyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Zajmuje się również ocenami oddziaływania na środowisko – zarówno strategicznymi jak i ocenami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Jest członkiem gminnych i miejskich Komisji Urbanistyczno – Architektonicznych. Swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu urbanistyki i ochrony środowiska dzieli się ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska. Aktywnie działa w Towarzystwie Urbanistów Polskich. Od 2018 roku jest członkiem Rady TUP.

MGR INŻ. KRZYSZTOF NOWAKOWSKI

Projektant infrastruktury elektroenergetycznej

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, specjalność elektroenergetyka.

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor i współautor wielu opracowań specjalistycznych z zakresu budowy i rozbudowy warszawskiego systemu elektroenergetycznego. Do ważniejszych należy zaliczyć „Koncepcję generalną rozwoju systemu elektroenergetycznego dla Warszawy i województwa warszawskiego” oraz ok. 20 opracowań programowo-studialnych dla przewidywanych na terenie województwa warszawskiego obiektów elektroenergetycznych takich jak stacje elektroenergetyczne 110/15 kV oraz linie napowietrzne 400 kV i 110 kV. Współautor w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, kilkudziesięciu opracowań urbanistycznych i komunikacyjnych. Autor kilkudziesięciu projektów oświetlenia ulic i placów m. st. Warszawy. Współautor kilku opracowań GIS dotyczących infrastruktury m. st. Warszawy.

TECH. BUD. URSZULA OGLĘDZKA

Asystent projektanta

Absolwentka Technikum Budowlanego Nr 2 w Warszawie (1980 rok).

W Biurze pracuje od 1980 roku. Współautorka wielu opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Bogate doświadczenie z zakresu procedur planistycznych i im towarzyszących.

ALICJA WIERZBICKA

Specjalista ds. ekonomicznych

Absolwentka Technikum poligraficznego.

Pracuje w Biurze od 1994 roku. Niezwykle bogata wiedza i doświadczenie w zakresie prac administracyjno-biurowych, finansowych oraz spraw kadrowych. Analizy zapytań ofertowych i zamówień publicznych umożliwiające funkcjonowanie Biura i pozyskiwanie nowych zleceń z obszaru całej Polski.