Zespół

MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ ROSŁAN

Prezes Zarządu

Architekt, Urbanista. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (rok 1998).

Od roku 2004 członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie nr WA-344, a od roku 2014 członek Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów w Warszawie. Członek miejskich i gminnych Komisji Urbanistyczno – Architektonicznych w tym Zespołu Ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Warszawie w kadencji 2013-2016 i 2020-2022.

Autor i główny projektant licznych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań specjalistycznych z zakresu urbanistyki, autor licznych analiz i ekspertyz z zakresu planowania przestrzennego. Doradca inwestycyjny. Współautor opracowań środowiskowych.

W Biurze pracuje od maja 1999 roku. Od 1 grudnia 2020 r. Dyrektor Generalny BPRW S.A., a od 1 października 2021 roku Prezes Zarządu BPRW S.A

 

MGR INŻ. ADAM BIENIEK

Kierownik Pracowni, Główny projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwent Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2004 rok) oraz Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej (2009 rok).

Od roku 2014 członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie nr WA-443, Rzeczoznawca Majątkowy (nr uprawnień 7021), specjalista GIS. W Biurze pracuje od 2021 roku. Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w jednostkach samorządu terytorialnego, tworząc system informacji przestrzennej gminy, nadzorując referat gospodarki przestrzennej, a także wydając pozwolenia na budowę. Główny projektant wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, współautor studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Specjalizuje się wykonywaniu prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych.

 

MGR INŻ. PIOTR JAWORSKI

Kierownik Pracowni, Główny Projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w zakresie systemów ochrony środowiska (1997 rok) oraz Studium Podyplomowego Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2003 rok).

Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. W Biurze pracuje od 1998 roku. Autor i współautor licznych opracowań z zakresu planowania przestrzennego, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów regionalnych a także analiz wielokryterialnych i oceny skutków ekonomicznych decyzji planistycznych. Współautor prac planistycznych w Libii. Specjalista GIS.

 

MGR INŻ. RENATA LASZCZKA

Kierownik Pracowni, Starszy projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwentka Wydziału Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2006 rok) oraz Studium Podyplomowego Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2008 rok). Ukończyła również Studia Podyplomowe na Wydziale Geodezji i Kartografii z Zarządzania Nieruchomościami oraz Wyceny Nieruchomości.

Wieloletni członek Gminnych Komisji Urbanistyczno – Architektonicznych. Współautorka wielu opracowań urbanistycznych i środowiskowych. W latach 2008 – 2012 projektant w BPRW S.A. Od 2012 roku doświadczenie w jednostce samorządu terytorialnego, w tym także jako współautor miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W Biurze od 2021 roku.

 

MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA ŁAPA-ŻELACHOWSKA

Kierownik Pracowni, Główny Projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwentka Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej (1997 rok) oraz Podyplomowych Studiów Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2010 rok).

Od roku 2014 członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie nr WA-444, w Biurze pracuje od 2021 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w jednostkach samorządu terytorialnego, sporządzając samodzielnie projekty decyzji o warunkach zabudowy i sposobie zagospodarowania terenu oraz nadzorując dział planowania przestrzennego w miejskiej pracowni urbanistycznej. Jest głównym projektantem planów miejscowych, opracowań koncepcyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego i współautorką gminnych dokumentów planistycznych w tym zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu ochrony parku kulturowego. Była członkiem gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, gdzie pełniła funkcje doradcze. Czynnie działa w Stowarzyszeniu Architektów Polskich. Specjalizuje się w wykonywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

MGR INŻ. KATARZYNA ŁYSYGANICZ – FRANCUZIK

Kierownik Pracowni, Główny Projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2006 rok) oraz Studium Podyplomowego Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2012 rok).

Współautorka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów towarzyszących i innych opracowań planistycznych, w tym analiz, strategii i prognoz, zarówno dla m.st. Warszawy, jak i dla miast i gmin na terenie całego kraju. Doświadczenie w koordynowaniu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Współpracowała z BPRW od 2018 roku, na stałe od 2021 roku.

 

MGR INŻ. ALEKSANDRA NIEBRZYDOWSKA – MACEWICZ

Kierownik Pracowni, Główny Projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwentka Wydziału Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2006 rok) oraz Studium Podyplomowego Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2008 rok).

Laureatka Nagrody TUP w 2007 roku w kategorii Gospodarka Przestrzenna w 52 edycji konkursu na najlepszą magisterską pracę dyplomową. Od roku 2014 członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie nr WA-440, a od roku 2014 Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów w Warszawie. W Biurze pracuje od 2006 roku. Autorka i współautorka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

MGR INŻ. ARCH. MARCIN ŚWIETLIK

Kierownik Pracowni, Główny Projektant ds. planowania przestrzennego

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1972 rok) oraz Podyplomowego Studium Planowania Regionalnego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1979 rok). Posiada uprawnienia urbanistyczne Nr 497/88 nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1988 roku. Odznaczony Złotą Odznaką Honorową TUP oraz Odznaką Za Zasługi Dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Współlaureat Honorowej Nagrody Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej za Zintegrowany Zespół Planów Przestrzennych dla Regionu Trypolisu w Libii. Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich.

W Biurze Planowania Rozwoju Warszawy zatrudniony od 1973 roku. Główny Projektant licznych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań specjalistycznych z zakresu kształtowania krajobrazu miejskiego a także prac planistycznych w ramach zagranicznych projektów, w tym Planu Regionalnego Trypolitanii, Planu zagospodarowania przestrzennego regionu Fezzan oraz planów szczegółowych Trypolisu w Libii.

 

MGR INŻ. MAGDALENA KUŹMIŃSKA

Projektant

Absolwentka Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2014 rok).

Współpracę z Biurem rozpoczęła w 2007 roku. Wieloletnie doświadczenie w jednostce samorządu terytorialnego, w tym w zakresie koordynacji prac nad polityką przestrzenną gminy. Współautor miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i analiz przestrzennych. W Biurze ponownie od 2020 roku.

 

MGR INŻ. MARTYNA SOKÓLSKA

Projektant 

Absolwentka Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2012 rok) oraz Studia Podyplomowe na Wydziale Geodezji i Kartografii z Zarządzania Nieruchomościami oraz Wyceny Nieruchomości (2014 rok).

W Biurze pracuje od 2021 roku. Posiada kilkuletnie doświadczenie w biurze wielkoskalowych projektów przemysłowych w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej i przesyłowej (aspekty formalno-prawne) oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy na rzecz administracji samorządowej w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz planowania rozwoju miasta. Współautorka opracowań planistycznych.

 

INŻ. MATEUSZ KLICH

Asystent Projektanta

Absolwent Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kierunku Gospodarka Przestrzenna – specjalność Urbanistyka (2016 rok).

W Biurze od 2021 roku. Bogate wcześniejsze doświadczenie w prywatnej firmie przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w województwie lubelskim i mazowieckim. Otwarty na nowe technologie wspomagania funkcjonowania firmy. Specjalista GIS i technik 3D w urbanistyce.

MGR INŻ. MICHAŁ MAŃKOWSKI

Asystent Projektanta

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w zakresie Gospodarki Przestrzennej – specjalność Urbanistyka w planowaniu przestrzennym (2018 rok).

W Biurze od 2021 roku. Kilkuletnie doświadczenie w urbanistyce w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych i rewitalizacji tkanki miejskiej, zdobyte wcześniej w prywatnym biurze architektoniczno-urbanistycznym. Współautor opracowań urbanistycznych, środowiskowych i koncepcji zagospodarowania terenu oraz współorganizator warsztatów charette. Współautor miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Specjalista GIS i technik 3D w urbanistyce.

MGR INŻ. LIDIA MYJAK

Asystent projektanta

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – specjalność: Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Komunalna (2019 rok).

W Biurze od roku 2021. Wcześniej zdobyte bogate doświadczenie w miejskiej jednostce samorządowej.

MGR INŻ. MARIOLA KAŁUŻNA

Asystent projektanta

Absolwentka Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – specjalność urbanistyka w planowaniu przestrzennym (2020 rok).

W Biurze od maja 2022 roku. Wcześniejsze doświadczenie zdobyte w prywatnej firmie przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Współautor opracowań urbanistycznych, środowiskowych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Specjalistka GIS

MGR INŻ. KAMIL SĄGOLEWSKI

Asystent projektanta

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Gospodarka Przestrzenna – specjalność planowanie przestrzenne (2019 rok).

W Biurze od 2022 roku. Wcześniejsze doświadczenie zdobyte w prywatnych firmach przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w urzędzie administracji rządowej przy uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego. Współautor opracowań urbanistycznych, środowiskowych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Specjalista GIS i technik 3D w urbanistyce.

MGR HANNA KOWIŃSKA

Główny projektant ds. ochrony środowiska

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego Studium na Wydziale Geologii – specjalność geologia inżynierska.

Biegła w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. W Biurze działa od 1996 roku. Jest współautorką kilkudziesięciu gminnych dokumentów planistycznych: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowań koncepcyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Zajmuje się również ocenami oddziaływania na środowisko – zarówno strategicznymi jak i ocenami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Jest członkiem gminnych i miejskich Komisji Urbanistyczno – Architektonicznych. Swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu urbanistyki i ochrony środowiska dzieli się ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska. Aktywnie działa w Towarzystwie Urbanistów Polskich. Od 2018 roku jest członkiem Rady TUP.

MGR INŻ. KRZYSZTOF NOWAKOWSKI

Projektant infrastruktury elektroenergetycznej

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, specjalność elektroenergetyka.

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor i współautor wielu opracowań specjalistycznych z zakresu budowy i rozbudowy warszawskiego systemu elektroenergetycznego. Do ważniejszych należy zaliczyć „Koncepcję generalną rozwoju systemu elektroenergetycznego dla Warszawy i województwa warszawskiego” oraz ok. 20 opracowań programowo-studialnych dla przewidywanych na terenie województwa warszawskiego obiektów elektroenergetycznych takich jak stacje elektroenergetyczne 110/15 kV oraz linie napowietrzne 400 kV i 110 kV. Współautor w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, kilkudziesięciu opracowań urbanistycznych i komunikacyjnych. Autor kilkudziesięciu projektów oświetlenia ulic i placów m. st. Warszawy. Współautor kilku opracowań GIS dotyczących infrastruktury m. st. Warszawy.

TECH. BUD. URSZULA OGLĘDZKA

Asystent projektanta

Absolwentka Technikum Budowlanego Nr 2 w Warszawie (1980 rok).

W Biurze pracuje od 1980 roku. Współautorka wielu opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Bogate doświadczenie z zakresu procedur planistycznych i im towarzyszących.

ALICJA WIERZBICKA

Specjalista ds. ekonomicznych

Absolwentka Technikum poligraficznego.

Pracuje w Biurze od 1994 roku. Niezwykle bogata wiedza i doświadczenie w zakresie prac administracyjno-biurowych, finansowych oraz spraw kadrowych. Analizy zapytań ofertowych i zamówień publicznych umożliwiające funkcjonowanie Biura i pozyskiwanie nowych zleceń z obszaru całej Polski.