Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa jest opracowaniem obejmującym teren całego miasta w jego granicach administracyjnych, tj. 1 919 ha. Położenie w zachodniej części obszaru metropolitalnego Warszawy sprawia, że Pruszków jest miastem o dużym potencjale rozwojowym. Widać silne powiązania między Pruszkowem a Warszawą, zarówno pod względem gospodarczym i infrastrukturalnym, jak i społecznym. Obecnie miasto pełni funkcje głównie ośrodka mieszkaniowego i przemysłowo-usługowego. Powiązania komunikacyjne, takie jak: autostrada A2 oraz planowana „Paszkowianka”, jak również linia kolejowa relacji Brwinów – Skierniewice – Warszawa i linia WKD sprzyjają rozwojowi. Określona w Studium struktura funkcjonalno – przestrzenna ma umożliwić realizację założonych celów. W obrębie obszarów urbanizacji określono wiodące funkcje i kierunki rozwoju, przyjmując jako dominującą funkcję mieszkaniową wielorodzinną oraz jednorodzinną, z niezbędnymi usługami dla mieszkańców. W obszarach niezurbanizowanych ochroną przed nowym zainwestowaniem zostały objęte obszary o wysokich wartościach przyrodniczych.  Jednym z celów poprawy jakości życia mieszkańców jest ukształtowanie obszarów przestrzeni publicznych. W centralnej części miasta przebiega linia kolejowa dzieląca je na część północną oraz południową. W południowej części wyznaczono tereny zabudowy śródmiejskiej wielofunkcyjnej – Centrum Miasta. Tereny aktywności gospodarczej zostały skoncentrowane w największym stopniu w zachodniej części miasta oraz w nieco mniejszym stopniu na północy i wschodzie – we wszystkich przypadkach blisko granic miasta.