Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew jest opracowaniem obejmującym teren całej gminy, tj. 10 609 ha. Podstawowym założeniem stworzenia tego dokumentu było dążenie do wykształcenia widocznej struktury funkcjonalno-przestrzennej, dzięki której możliwy będzie zrównoważony i harmonijny rozwój całej gminy. Studium Wieliszewa wskazuje nowe tereny pod rozwój sieci osadniczej, zapewnia ochronę istniejących zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. W dokumencie wskazano główne ośrodki obsługi mieszkańców a także wprowadzono rozwiązania mające na celu poprawę funkcjonowania sieci infrastruktury technicznej, turystycznej i układu komunikacyjnego.