Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin jest opracowaniem obejmującym teren całej gminy, o pow.  6 500 ha. Większość terenów gminy stanowią lasy i ich otulina leżące w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Wyznaczone tereny przeznaczone pod zabudowę obejmują w większości obszary już zainwestowane i wyznaczają kierunek pod rozwój przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowo-produkcyjnej. Celem opracowania  dokumentu było określenie potrzeb i możliwości rozwoju gminy, ustalenie lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, które będą stanowiły podstawę przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz skoordynowanie planowania na szczeblu lokalnym z planowaniem regionalnym i krajowym.