Projekty infrastruktury komunikacyjnej i technicznej

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odc. od proj. Wschodniej Obwodnicy Warszawy (dr. S-17) do Obwodnicy Radzymina

Opracowanie stanowi element procedury realizacyjnej północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina. Główną wytyczną projektową była poprawa warunków wprowadzenia ruchu międzynarodowego i krajowego do Warszawy z możliwością rozlokowania go na ekspresową obwodnicę miasta. Jednocześnie zrealizowanie tej inwestycji wiązało się z polepszeniem obsługi Pasma Wołomińskiego, jak również poprawą stanu powietrza oraz klimatu akustycznego miejscowości zlokalizowanych w Pasmie, w szczególności miasta Marki. Analizowano trzy podstawowe warianty przebiegu trasy S-8 po nowym śladzie – przeprowadzono analizy porównawcze pod względem technicznym, ruchowym, ekonomicznym, przestrzennym, środowiskowym i społecznym. Przyjęto przebieg drogi ekspresowej S-8 wg wariantu III jako preferowany we wniosku do Wojewody o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.