Opracowania środowiskowe

Analizy środowiskowe w ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszków, Kierunki Rozwoju – Zasady ochrony środowiska i przyrody

Analizy środowiskowe stanowią element Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszków w zakresie oceny zasobów środowiskowych oraz sformułowania wytycznych zapewniających ochronę ich wartości.  Dotyczą obszaru o krajobrazie silnie zurbanizowanym, w którym dominuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna z usługami i przemysłem. Istotnym elementem przyrodniczym Pruszkowa jest dolina rzeki Utraty i część doliny rzeki Raszynki, wchodzące w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Cennym uzupełnieniem krajobrazu miasta są wartości kulturowe, w szczególności parki zabytkowe. W zakresie ochrony przyrody, w tym najcenniejszych przyrodniczych obszarów, powiązań przyrodniczych jako wytyczne planistyczne, wskazano na konieczność wyznaczenia i ochronę systemu przyrodniczego na terenie Pruszkowa, co pozwoli na zachowanie najwartościowszych przyrodniczo obszarów oraz ciągłości ekologicznej. Dla utrzymania i zachowania czystego środowisko oraz przeciwdziałania uciążliwościom środowiskowym w analizach zostały sformułowane zasady ochrony przed zanieczyszczeniami, w tym w szczególności działań ochronnych terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów generujących nadmierny hałas i zanieczyszczenia powietrza. Z kolei w ramach ochrony walorów krajobrazowych zostało zaproponowane odstąpienie od działań, które mogłyby zaburzać ład przestrzenny miasta lub powodować utratę walorów przyrodniczych elementów krajobrazu. W analizach także zostały ujęte zalecenia planistyczne ukierunkowane na ochronę obiektów i obszarów zabytkowych.