Opracowania środowiskowe

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Zabrodzie

Dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie sporządzone zostało opracowanie ekofizjograficzne podstawowe składające się z dwóch części: diagnozy, gdzie opisano i dokonano analizy stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego w powiązaniu z otoczeniem oraz części wnioskowej, w której sprecyzowano predyspozycje i podstawowe warunki środowiskowe dla prowadzenia polityki funkcjonalno-przestrzennej gminy. Opracowanie ekofizjograficzne dotyczyło gminy Zabrodzie położonej w północno wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie wyszkowskim. Gmina znajduje się w zasięgu obszarów Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001, Ostoja Nadbużańska PLH140011, Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie PLH140013. Północna i środkowa część gminy objęta jest Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym. W dokumencie wykazano, że dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie gminy nie było w sprzeczności z predyspozycjami i uwarunkowaniami przyrodniczymi. Środowisko było wolne od znaczących obciążeń i zagrożeń. Także ówczesny sposób zagospodarowania nie stymulował dużej intensyfikacji zmian zachodzących w środowisku. W związku z dużym potencjałem przyrodniczym gmina predysponowana została do rozwoju agroturystyki oraz zachowania funkcji rolniczej.