Plany obszarów śródmiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej i Okopowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Towarowej i Okopowej realizowany był na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy z 2004 roku i obejmował obszar od ul. Powązkowskiej do ul. Prostej, położony wzdłuż ulic: Okopowej i Towarowej. Ten centralny obszar Dzielnicy Wola w Warszawie o powierzchni ponad 210 hektarów na styku centrum miasta z dzielnicami mieszkaniowymi i przemysłową, charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem, zwłaszcza po rozpoczęciu przygotowań do budowy II linii metra. W 2009 roku dokonano jego podziału na dwa odrębne dokumenty, z których Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Okopowej uchwalono w 2011 roku, a plan rejonu ulicy Towarowej w 2014 roku. W efekcie uzyskano jednolity strukturalnie i spójny przestrzennie obszar w centralnej części dzielnicy objęty planem miejscowym. Plan wskazuje lokalizację dominant wysokościowych oraz zakłada przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu Obwodnicy Śródmieścia (ul. Okopowa), ustalając schowanie jej na odcinku około 700m w tunelu. Szczególną uwagę w ustaleniach przywiązano do zasad kształtowania wielkomiejskiej sylwety Warszawy określając lokalizacje dominant wysokościowych oraz maksymalne parametry ich realizacji. Istotne ustalenia dotyczą również ochrony obiektów o wartościach zabytkowych m.in. poprzez wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej oraz kształtowania przestrzeni publicznych.