Plany obszarów miejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta obejmuje część dzielnicy Wola w Warszawie, stanowiącą fragment obszaru Ulrychów na styku z dzielnicą Bemowo. Zasadniczo we wschodniej części obszaru planu określa się zasady służące sanacji stanu istniejącego. Natomiast w części zachodniej wyznaczono przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania, które stały się katalizatorem przemian z dzielnicy przemysłowo-składowej w mieszkaniowo-usługową . Dla nowego zainwestowania konieczne było wyznaczenie w planie układu ulic obsługujących. Istotne ustalenia dotyczą również ochrony obiektów o wartościach zabytkowych m.in. poprzez wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej oraz kształtowania przestrzeni publicznych, w tym znaczących w skali miasta terenów zieleni: Parku Powstańców Warszawy oraz Parku Gen. Sowińskiego.