Plany obszarów miejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa obejmuje północną część dzielnicy Mokotów w Warszawie pomiędzy ulicami Wołoską i Belwederską. Jest to obszar posiadający ukształtowaną strukturę urbanistyczną – z przewagą terenów mieszkaniowych i znaczną ilością terenów podlegających ochronie prawnej. Ustalenia planu mają więc charakter porządkujący wobec zastanej struktury funkcjonalno-przestrzennej – priorytetem są określone planem zasady ochrony wartości dziedzictwa kulturowego oraz ochrony środowiska, w tym warunków zamieszkania. Dopuszcza się minimalny zakres przekształceń oraz zasadniczo utrzymuje się intensywności zabudowy na obecnym poziomie. Jako element delimitacji zagospodarowania w obszarach mieszkaniowych wyznacza się strefy zieleni osiedlowej. Istotne ustalenia dotyczą również kształtowania przestrzeni publicznych, w tym znaczących w skali miasta terenów zieleni: Parku Morskie Oko i Parku Promenada oraz licznych skwerów i zieleńców. W sposób szczególny ustalenia planu odnoszą się do zagadnienia ochrony Skarpy Warszawskiej.