Plany obszarów śródmiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste – rejon ulicy Kolejowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste – rejon ulicy Kolejowej obejmuje część dzielnicy Wola w Warszawie, stanowiącą fragment Czystego pomiędzy ulicą Kasprzaka a Kolejową. Głównym celem opracowania planu było określenie dopuszczalnych parametrów nowej zabudowy mieszkaniowej, w szczególności planowanej na terenach poprzemysłowych oraz wyznaczenie układu ulic obsługujących nowe zainwestowanie. Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, obiektów Szpitala Wolskiego oraz obiektów oświaty ustalenia planu mają charakter porządkujący. Istotne ustalenia dotyczą również ochrony obiektów o wartościach zabytkowych m.in. poprzez wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej a także kształtowania przestrzeni publicznych, w tym wyznaczenia terenu dla zachowania skweru im. A Pawełka.