Plany obszarów śródmiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste – rejon ulicy Prądzyńskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste – rejon ulicy Prądzyńskiego obejmuje część dzielnicy Wola w Warszawie, stanowiącą fragment rejonu Czyste wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia. Głównym celem opracowania planu było ustalenie zasad zagospodarowania terenu Gazowni Warszawskiej przy uwzględnieniu wymogów konserwatorskich, a także określenie dopuszczalnych parametrów nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w szczególności planowanej na terenach poprzemysłowych i pokolejowych. Dla nowego zainwestowania konieczne było wyznaczenie w planie układu ulic obsługujących. W zakresie powiązań międzydzielnicowych wyznacza się w przebieg nowego odcinka drogi o klasie zbiorczej (ulicy Prądzyńskiego) z przejściem ponad terenami PKP i al. Prymasa Tysiąclecia w kierunku Odolan. Istotne ustalenia dotyczą również kształtowania przestrzeni publicznych oraz ochrony budynków o wartościach zabytkowych.