Plany obszarów podmiejskich i wiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Płochocin – Święcice – Gołaszew – Ołtarzew obejmuje obszar położony w południowo-zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki. Plan obejmuje zróżnicowane funkcjonalnie tereny, porządkując je w strefy w zależności od dominującego przeznaczenia. Przez centralną część planu przebiega linia kolejowa, przy której w rejonie stacji Płochocin koncentrują się regularne kwartały zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na północ od tych terenów plan wyznacza strefę zabudowy mieszkaniowo-usługowej, skupiającej się wzdłuż ulicy Stołecznej. W północnej części planu, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 92, przewidziano tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Natomiast ochroną przed zabudową objęto cenne przyrodniczo, rozległe tereny otwarte wzdłuż rzeki Utraty, położone w południowej części planu.