Plany obszarów miejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa obejmuje obszar zachodniej części Bemowa, zamknięty od południa ul. Połczyńską, od północy ul. Batalionów Chłopskich, od wschodu ul. Lazurową i od zachodu trasą S8. Z uwagi na szereg korzystnych uwarunkowań, m.in. dostępność komunikacyjną (węzeł Warszawa-Zachód), tereny rekreacyjne (Fort IV „Chrzanów”) oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną, w terenie tym wypracowano funkcjonalną i komfortową przestrzeń do realizacji zabudowy mieszkaniowej. Plan miejscowy wyznaczył nowy, wewnętrzny układ komunikacyjny, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej oraz tereny pełniące rolę przestrzeni publicznych (zieleń urządzona, place). W myśl ustaleń planu, obszar ten przekształca się sukcesywnie w miejsce przyjazne mieszkańcom.