drogi i systemy transportowe

Prognozy ruchu 

Prognozy ruchu wykonuje się w celu ustalenia w jaki sposób inwestycja wpłynie na system komunikacji oraz pozwala ocenić jakie rozwiązania będą najkorzystniejsze. Mogą być wykonane zarówno dla pojedynczej inwestycji, jak i większych jednostek.

Pozwalają na ocenę racjonalności rozmieszczenia planowanych elementów zagospodarowania przestrzennego, określenie niezbędnej pracy przewozowej, zaplanowanie niezbędnego układu drogowego i systemu transportu zbiorowego. Prognoza ruchu dla planowanej inwestycji drogowej jest niezbędna dla zwymiarowania jej przekroju technicznego.

Studia techniczne rozwiązań komunikacyjnych 

Studium techniczne rozwiązań komunikacyjnych wykonuje się zarówno dla nowych inwestycji drogowych, jak i przy modernizacji istniejących elementów systemu transportowego. W ramach studium technicznego określa się uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe.

Studium wykonuje się dla wariantów, które mogą różnić się przebiegiem, rozwiązaniami technicznymi czy zakresem powiązań z istniejącym lub planowanym układem drogowym. Dla planowanej inwestycji wykonuje się analizę ekonomiczną, mającą określić czy wskaźnik korzyści czyli stosunek uzyskanych korzyści społecznych do planowanych kosztów inwestycji jest większy od jedności.

Kompleksowe badanie ruchu 

Najważniejszym efektem przeprowadzenia kompleksowych badań ruchu jest model podróży. W ramach opracowania przeprowadza się badania ankietowe dotyczące podróży mieszkańców, zbiera się dane demograficzne w poszczególnych rejonach. Pomiary ruchu wykonuje się na podstawowym układzie komunikacyjnym w szczycie porannym i popołudniowym. Wykonuje się pomiary liczby pasażerów w komunikacji zbiorowej i pomiary liczby pojazdów na sieci drogowej.

Pomiary ruchu wykorzystywane są do kalibracji opracowanego modelu ruchu. Model ruchu pozwala na przewidywanie procesów i zachowania uczestników ruchu, jakie będą miały miejsce w sytuacji trwałych zmian w infrastrukturze drogowej.

Ekspertyzy i analizy specjalistyczne układu drogowego i rozwiązań komunikacyjnych 

Ekspertyzy i analizy specjalistyczne układu drogowego i rozwiązań komunikacyjnych wykonane przez specjalistów branżowych ułatwiają klientom podejmowanie decyzji dotyczących potencjalnych terenów inwestycyjnych w zakresie sposobu i możliwości rozwiązań komunikacyjnych.