31.05.2022

Projekt ustawy mający na celu wzmocnienie klimatycznego wymiaru polityki miejskiej

Minister Klimatu i Środowiska proceduje obecnie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej.

Ustawa wprowadzi zmiany w: ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawie ochrony środowiska, ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o samorządzie województwa.

Celem niniejszej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących wzmocnieniu klimatycznego wymiaru polityki miejskiej, w szczególności wzmocnienie aspektów transformacji ekologicznej miast.

Projekt ustawy wprowadza obligatoryjne opracowywanie dla miast powyżej 20 000 mieszkańców planu adaptacji do zmian klimatu oraz uwzględniania aspektu adaptacji do zmian klimatu w dokumentach o charakterze strategicznym, w tym dotyczących planowania przestrzennego miast. Kolejnym elementem interwencji jest wzmocnienie polityki prowadzonej przez samorząd województwa o kontekst adaptacji do zmian klimatu, zazielenienie budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu, a także doprecyzowanie przepisów Uooś (ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) w zakresie analizy podatności przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350802/katalog/12812600#12812600

Na chwilę obecną znajduje się w trakcie opiniowania.