Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka jest opracowaniem obejmującym teren całej gminy, tj. 7 950 ha. Tereny rozwojowe miasta położone są w obszarze zurbanizowanym w zachodniej części gminy w rejonie przebiegu trasy S 8 Via Baltica i obejmują tereny zabudowy mieszkaniowej, zarówno wielorodzinnej jak i jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, a także usługowo-przemysłowej. Większość terenów na obszarze opracowania stanowią lasy.  Studium wskazuje różne rodzaje terenów o funkcji ekologicznej, a także lokalny ciąg przyrodniczy.