Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce jest opracowaniem obejmującym teren całej gminy w jej granicach administracyjnych, tj. 3 190 ha.  W późniejszych latach zostały przeprowadzone zmiany fragmentu tego dokumentu, z których trzy przeprowadziło BPRW S.A. Na obrzeżach miasta występują kompleksy leśne. We północnej oraz wschodniej części obszaru opracowania znajduje się koncentracja terenów produkcyjno-usługowych i technicznych. Większość pozostałych terenów miasta wyznaczone zostało na tereny mieszkaniowo-usługowe lub większe tereny i koncentracje usług. Przez środek miasta od południowego wschodu przebiega teren kolejowy, rozdzielając się na północ oraz zachód w centralnej części obszaru.