Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie jest opracowaniem obejmującym teren całej gminy, tj. 9 200 ha. Gmina składa się z wielu małych miejscowości, z których największą pod względem koncentracji terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej jest Zabrodzie, Przez gminę przebiega droga ekspresowa S 8 Via Baltica, dzieląc ją funkcjonalnie na rejon związany z doliną Bugu oraz na tereny w większym stopniu zurbanizowane mające naturalne tendencje rozwojowe. Wyznaczono wiele terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej wzdłuż dróg. Jest to przykład gminy wiejskiej, w której rolnictwo nadal ma funkcję dominującą. Większość terenów stanowią uprawy rolne i lasy. W południowo-zachodniej części gminy występuje koncentracja terenów usługowo-produkcyjnych.