Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków jest opracowaniem obejmującym teren całej gminy, tj. 16 520 ha. W strukturze przestrzennej gminy zauważyć można dosyć klarowny podział na trzy strefy. Na południowy wschód od rzeki Bug znajdują się tereny lasów, łąk, zieleni nieurządzonej oraz nieużytków ze stosunkowo niewielkim udziałem terenów przeznaczonych pod zabudowę. W centralnej części gminy dominują tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej śródmiejskiej i miejskiej a także tereny zabudowy przemysłowo-produkcyjno-usługowej. Natomiast obszar na północnym zachodzie gminy stanowi w większości tereny otwarte, głównie użytki rolne oraz niewielkie skupiska leśne. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa w tej części gminy została ograniczona jedynie do terenów wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych. Ze względu na charakter gminy dominującą funkcją studium jest ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz stworzenie warunków do harmonijnego kształtowania zabudowy.