Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin jest opracowaniem obejmującym teren całej gminy, tj. 6 170 ha. Firma BPRW S.A. wykonywała zarówno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin jak i aktualizację tego dokumentu. W ramach prac nad studium wyznaczone zostały następujące strefy tworzące strukturę funkcjonalno-przestrzenną: strefa centrum, strefa śródmiejska, strefa miejska i podmiejska, strefa zabudowy wiejskiej, strefa zabudowy ekstensywnej, strefa usługowo-produkcyjno-techniczna oraz strefa terenów otwartych (w tym terenów rolnych, łąk w dolinach rzek, lasów i obszarów torfowych). Strefy te tworzą, z niewielkimi wyjątkami, układ pierścieniowy. Strefy śródmiejska i miejska okalają centrum gminy a także rozpościerają się wzdłuż linii kolejowej. W dalszej odległości od centrum przeważają tereny zabudowy ekstensywnej i tereny otwarte. Podstawowym założeniem tego dokumentu było równoważenie rozwoju zarówno w sferze społecznej, gospodarczej jak i przyrodniczej. Poza wyznaczeniem nowych terenów pod lokalizację zabudowy wskazano obszary bezinwestycyjne stanowiące nienaruszalną przestrzeń o funkcji przyrodniczej.