Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobienie Jeziory

Biuro Planowania i Rozwoju Warszawy S.A. opracowało Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobienie Jeziory w części obejmującej obszar wsi Sobienie Biskupie, Sobienie Szlacheckie i Sobienie Kiełczewskie Drugie. W opracowaniu wzdłuż dróg wyznaczono tereny z przewagą zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Poza tym wyznaczono kompleksy gruntów rolnych oraz tereny usług sportu i rekreacji, a także komunikacji lotniczej. Istniejące lasy zostały wskazane do zachowania jako tereny lasów.