Projekty infrastruktury komunikacyjnej i technicznej

Studium komunikacyjne węzła przesiadkowego w rejonie Dworca Zachodniego wraz z układem drogowym i komunikacji publicznej w jego otoczeniu

Opracowanie dotyczy jednego z najważniejszych węzłów przesiadkowych obsługujących komunikację kolejową i autobusową do  którego przewiduje się doprowadzenie linii tramwajowej. W opracowaniu poddano analizie koncepcje rozwiązań obejmujących swym zakresem: elementy układu drogowego i komunikacji publicznej, zasady obsługi komunikacyjnej dworca autobusowego i kolejowego. Wskazano cztery warianty przeprowadzenia linii tramwajowej w rejonie Dworca Zachodniego w kierunku Bemowa, dla których opracowano rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe ulic oraz linii tramwajowej, parkingów, pętli, przystanków tramwajowych i autobusowych oraz powiązań ze stacją III linii metra. Celem opracowania było wyłonienie wariantu układu funkcjonalno-komunikacyjnego umożliwiającego dalsze skoordynowane prace projektowe, określenie zasad obsługi Dworca Zachodniego PKP i PKS oraz sformułowanie wytycznych do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przeprowadzonych analiz zarekomendowano wariant, który zapewnia optymalną obsługę komunikacyjną dworca kolejowego i autobusowego a jednocześnie umożliwi obsługę terenów przemysłowo-składowych i kolejowych Odolan posiadających duży potencjał rozwojowy.