Projekty infrastruktury komunikacyjnej i technicznej

Stan systemów infrastruktury technicznej Miasta Siedlce

Opracowanie zostało wykonane w ramach prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce i obejmuje cały obszar miasta. Dotyczy funkcjonującej infrastruktury technicznej i konieczności działań w celu jej uzupełnienia lub wymiany. Celem opracowania było m.in. rozpoznanie terenów wskazanych do ograniczenia i likwidacji źródeł niskiej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej i gazowej, systemowe oczyszczanie wód opadowych oraz wskazanie terenów pod budowę nowych urządzeń przesyłowych służących do zaopatrzenia w energię elektryczną.