Opracowania środowiskowe

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy i miasta Wyszków

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dotyczy obszaru gminy i miasta Wyszków. Tereny położone poza  miastem   charakteryzuje  rolniczo-leśny krajobraz. Pod względem przyrodniczym i krajobrazowym gminę cechuje duża różnorodność. Największym walorem jest dolina Bugu z naturalnie meandrującą rzeką i starorzeczami. Wysoką wartość przyrodniczą stanowią również duże kompleksy leśne. Istotnym elementem warunkującym możliwość rozwoju gminy są ograniczenia wynikające z położenia jej północnej części w zasięgu obszaru zagrożenie powodziowego rzeki Bugu i Liwca. W opracowaniu ekofizjograficznym zostały przedstawione zasoby przyrodnicze gminy, omówione możliwości kształtowania przestrzeni przyrodniczej miasta i gminy, przedstawiono wskazania  dotyczące przyrodniczych obiektów i obszarów prawnie chronionych również  dla pozostałych obszarów cennych przyrodniczo nie będących pod ochroną prawną a  stanowiących podstawę do budowania systemu przyrodniczego gminy.

Opracowanie zdiagnozowało również zagrożenia  i uciążliwości dla  środowiska. Między innymi wskazano tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią   z zaleceniami gospodarowania na tych terenach min wskazując ograniczenia dla  lokalizowania zabudowy.