Opracowania środowiskowe

Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy autostrady A-2 Stryków – Konotopa od km 411+ 465,80 do km 431+500- etap projektu budowlanego

Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko, wykonanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, był odcinek autostrady od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do km 431+500 na granicy gminy Baranów wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (miejsca obsługi podróżnych, obwód utrzymania autostrady, miejsca poboru opłat). Uwzględniono również przebudowę istniejących dróg z autostradą, urządzeń tworzących uzbrojenie terenu: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, linii elektroenergetycznych napowietrznych (niskiego napięcia, średniego i 110 kV), linii telekomunikacyjnych napowietrznych i kablowych, linii gazociągowych, ciepłociągów i urządzeń melioracyjnych.

W Raporcie określono stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzjach, które zostały dla omawianego przedsięwzięcia dotychczas wydane. Określono zasięg i skalę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, społeczne i kulturowe. Przedstawiono zakres koniecznego monitoringu oddziaływań oraz wniosek w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania.