Projekty infrastruktury komunikacyjnej i technicznej

Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju przestrzennego Warszawy

Opracowanie obejmuje obszar miasta Warszawa w granicach administracyjnych. Analizy wykonane w ramach opracowania dotyczą poszczególnych podsystemów infrastruktury technicznej i uwzględniają aktualne na czas jego sporządzania materiały branżowe oraz dokumenty planistyczne. Wskazuje się niezbędne do realizacji sieci i urządzenia podstawowe warunkujące rozwój przestrzenny Warszawy, w szczególności wodociągowe magistrale przesyłowe, oczyszczalnię ścieków komunalnych „Południe”, magistrale ciepłownicze, stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia oraz odcinki linii wysokiego napięcia. Ogólnomiejskie uwarunkowania rozwoju odniesione zostały także do poszczególnych terenów inwestycyjnych (obszarów rozwoju miasta), dla których określono ich zasięg przestrzenny a także chłonność ich docelowego zagospodarowania oraz zasady etapowania inwestycji.