Opracowania środowiskowe

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Młociny III w Warszawie

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dotyczy rejonu Młocin, stanowiących północną część dzielnicy Bielany, w Warszawie. Znaczna powierzchnia tego terenu obejmuje obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od północnego zachodu i północnego wschodu otaczają go obszary cenne przyrodniczo: Park Młociński oraz Wisła z zielenią nadrzeczną i łachami. Cały obszar znajduje się w Systemie Przyrodniczym Warszawy, częściowo położony jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 14004. Ponadto w granicach analizowanego obszaru znajduje się zespół pałacowo-parkowy wpisany do rejestru zabytków – pałac Brühla. W opracowaniu ekofizjograficznym zostały przedstawione wytyczne dla planu miejscowego sformułowane na podstawie uwarunkowań wynikających z położenia w obszarze Natura 2000, Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz zasad ochrony pomników przyrody, walorów skarpy warszawskiej i obiektów zabytkowych. Wskazano na ochronę zieleni i innych wartości przyrodniczych oraz odniesiono się do przepisów prawa obowiązujących w zakresie ochrony środowiska przed uciążliwościami. Także przedstawione zostały ograniczenia budowalne podparte przeprowadzoną analizą i oceną warunków wodno-gruntowych, w tym wskazano na wyłączenie z zabudowy terenów położonych w rejonie skarpy i w dolinie Wisły.