Opracowania środowiskowe

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki w Warszawie

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe zostało sporządzone dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki, położonego w Warszawie, w północno-wschodniej części dzielnicy Rembertów. Obejmuje teren miejski o dość jednolitej strukturze przestrzennej ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z enklawami terenów otwartych: lasów, zarośli i ugorów. W jego granicach nie ma żadnych elementów przyrodniczych cennych przyrodniczo i krajobrazowo, obszarów chronionych ani obiektów objętych prawna ochroną. Obszar znajduje się jednak w otoczeniu kompleksu leśnego należącego do Systemu Przyrodniczego Warszawy oraz objętego statusem Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W ramach powyższego dokumentu środowiskowego zostały sformułowane wytyczne do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko wskazujące na konieczność wprowadzenia właściwej planowanej organizacji przestrzeni poprzez opanowanie żywiołowo rozwijającej się zabudowy. Także wskazano, że plan miejscowy powinien dążyć do utrzymania jak największego udziału powierzchni biologicznie czynnej, ochronny najcenniejszych zadrzewień, utrzymania i kształtowania powiązań przyrodniczych z otaczającym lasem.