Opracowania środowiskowe

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe miasta Siedlce

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe miasta Siedlce zostało sporządzone w związku z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce. Obejmuje tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowo-usługowej, stanowiącej mozaikę terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i  usług. Na obrzeżach miasta zlokalizowane są obiekty produkcyjno-usługowe. W opracowaniu zostały omówione najistotniejsze walory przyrodnicze oraz określono możliwości poprawy funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta. Wskazane zostały tereny predysponowane do rozwoju funkcji miejskich oraz tereny o ograniczonych możliwościach zagospodarowania wynikających z prawnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego, niekorzystnych oddziaływań elementów infrastruktury komunikacyjnych i technicznej, a także ograniczeń związanych z zagrożeniem powodzią.