Opracowania środowiskowe

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód – część II w Warszawie

Opracowanie ekofizjograficzne zostało sporządzone dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód – część II, obejmującego trzy tereny zlokalizowane w południowo wschodniej części dzielnicy Wawer, w Warszawie. Jeden z terenów położony w centrum Falenicy jest silnie zurbanizowany. Nie stanowi on większej wartości przyrodniczej oraz znajduje się poza systemem terenów chronionych. Z kolei na dwóch pozostałych terenach dominują kompleksy leśne wraz z silnie rozproszoną zabudową mieszkaniową.  Dodatkowo znajdują się w Systemie Przyrodniczym Warszawy oraz położone są w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W opracowaniu ekofizjograficznym została przeprowadzona diagnoza i ocena stanu funkcjonowania środowiska. Dokonano analizy uwarunkowań wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz uwarunkowań wynikających z oceny stanu środowiska oraz uwarunkowań sformułowanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Przeprowadzone analizy stanowiły zbiór wytycznych planistycznych wskazujących kierunek ochrony i kształtowania środowiska, w tym zachowanie i ochronę istniejących kompleksów leśnych i ich cennych przyrodniczo zasobów oraz podejmowanie działań kształtujących warunki ochrony przed uciążliwościami środowiskowymi.