Plany obszarów podmiejskich i wiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wólki Węglowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wólki Węglowej obejmuje obszar położony w zachodniej części dzielnicy Bielany w Warszawie, usytuowany pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym a Komunalnym Cmentarzem Północnym, dodatkowo od południa ograniczony bocznicą kolejową. W południowej części obszaru objętego planem, w rejonie bocznicy kolejowej, przeważają różnego rodzaju tereny usług, produkcji, logistyki, budownictwa, obsługi technicznej zainwestowania miejskiego i komunikacji. Natomiast północna część planu obejmuje zróżnicowane pod względem formy tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Plan sankcjonuje istniejące zagospodarowanie tych terenów, wprowadzając jednocześnie strefowanie funkcji, poprzez wyznaczenie terenów o różnym stopniu dopuszczenia realizacji usług.  W północno-zachodniej części obszaru, graniczącej z kompleksem lasów Kampinoskich, wyznaczono tereny zieleni z usługami sportu i turystyki.