Plany obszarów śródmiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego w Siedlcach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego obejmuje obszar położony w centralnej części miasta Siedlce. Jest to obszar obejmujący istniejącą zabudowę śródmiejską. W planie przeważają tereny o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług oraz tereny usług z określonym profilem. Ponadto wyznaczone zostały tereny usług wraz z zielenią parkową, teren zieleni parkowej ogólnodostępnej, a także teren parkingów.