Plany obszarów miejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Zacisze-Elsnerów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Zacisze-Elsnerów obejmuje obszar położony w środkowo-wschodniej części dzielnicy Targówek. Większość terenów objętych opracowaniem została przeznaczona pod rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Po stronie północno-wschodniej ustalenia planu umożliwiły realizację strefy aktywności gospodarczej, a zwiększona koncentracja usług została również wskazana wzdłuż ul. Radymińskiej. Silnie zurbanizowaną przestrzeń równoważą rozległe tereny ogródków działkowych i zieleni publicznej.