Plany obszarów miejskich

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Wilanowa Zachodniego część II

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Wilanowa Zachodniego część II to kontynuacja polityki przestrzennej obszaru Centrum Dzielnicy. Plan miejscowy wyznaczył nowe tereny zabudowy mieszkaniowej o mniejszej intensywności i bardziej rezydencjonalnym charakterze, wzmocnione dodatkowo rozległymi terenami zielonymi. W dokumencie zagwarantowano ochronę terenów cennych przyrodniczo (w tym Skarpy Ursynowskiej w zachodniej części opracowania) wyznaczając specjalną strefę ochrony systemu przyrodniczego.