Plany obszarów śródmiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Gdańskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Gdańskiego obejmuje obszar położony w części centralnej aglomeracji warszawskiej, na styku trzech warszawskich dzielnic – Śródmieścia, Żoliborza i Woli. Funkcjonalnie jest to obszar śródmiejski, o zróżnicowanej tkance miejskiej. Opracowaniem objęto obszar o powierzchni 111,0 ha. W ustaleniach planu dotyczących aspektów funkcjonalno – przestrzennych i zasad zagospodarowania terenu zastosowano szereg rozwiązań kompromisowych, wynikających z racji ekonomicznych właścicieli nieruchomości, warunków własnościowych, zasad kształtowania ładu przestrzennego oraz z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego.  Znajdują się na nim tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, tereny usług różnych rodzajów, w tym teren przeznaczony pod obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. Dodatkowo wyznaczone są też tereny zieleni urządzonej oraz infrastruktury zarówno technicznej jak i związanej z komunikacją.