Plany obszarów podmiejskich i wiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówki obejmuje obszar położony we wschodniej części dzielnicy Rembertów w Warszawie. Obszar objęty planem stanowią zwarte kwartały zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto w planie wyznaczono tereny usług wraz z towarzyszącą funkcją mieszkaniową oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej na działkach leśnych. Na północy obszaru wyznaczono teren urządzeń komunikacji miejskiej oraz pętli autobusowej.