Plany obszarów śródmiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego między Cmentarzem Powązkowskim oraz torami PKP Stacji Warszawa Gdańska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego między Cmentarzem Powązkowskim oraz torami PKP Stacji Warszawa Gdańska jest projektem planu realizowanym w początkach XXI w. który nie został uchwalony w tej formie. Obejmuje obszar położony w północnej części dzielnicy Wola w Warszawie i jest typowym przykładem próby wyprowadzenia ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta. W projekcie przyjęte rozwiązania miały przekształcić zdegradowane tereny wykorzystywane przez usługi cmentarne na atrakcyjny teren mieszkaniowo-usługowe uzupełniony usługami oświaty, sportu i zieleni parkowej. Projekt planu zakładał nowy układ komunikacyjny w tym komunikacji samochodowej, który łączyłby obszar opracowania z północną częścią miasta po drugiej stronie torów kolejowych. Funkcjami, które przeważały we wschodniej części obszaru opracowania były tereny administracji, biur i usług skoncentrowanych.