Plany obszarów miejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka obejmuje obszar miasta położony w zachodniej części gminy. Z obszaru opracowania wyłączony został teren ścisłego centrum miasta. Plan ma charakter przede wszystkim porządkujący i sankcjonujący stan istniejący. Znaczna część terenów została niniejszym planem przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Są to jednak w dużej mierze grunty już zainwestowane. Ponadto plan porządkuje kwestie układu komunikacyjnego oraz ochrony terenów cennych z punktu widzenia przyrodniczego (w granicach planu przy granicy z gminą Ząbki znajduje się duży kompleks leśny).