Plany obszarów podmiejskich i wiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obręb ewidencyjny 0024 02-15 obejmuje obszar położony we wschodniej części miasta Zakroczym, zlokalizowany nad malowniczym Rezerwatem Zakole Zakroczymskie, nad Wisłą. Tereny położone w południowej części planu, w tym objęte formami ochrony przyrody i zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, przeznaczono w planie głównie pod tereny zieleni oraz tereny usług turystyki. Pozostałe obszary przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe.