Plany obszarów podmiejskich i wiejskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dębe Wielkie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie obejmuje obszar położony w zachodniej części gminy. W planie przeważają tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dodatkowo struktura przestrzenna została uzupełniona terenami pod usługi, w tym usługi publiczne. W centralnej części planu przebiega teren kolei, stanowiący teren zamknięty. Wzdłuż niego zlokalizowane zostały tereny zabudowy produkcyjnej i technicznej. Ponadto wyznaczono tereny rolne do zachowania oraz zróżnicowane tereny związane z ochroną zieleni.