Plany obszarów miejskich

Koncepcja zagospodarowania rejonu ulic Malborskiej i Głębockiej

Koncepcja zagospodarowania rejonu ulic Malborskiej i Głębockiej obejmuje obszar położony w północno-wschodniej części dzielnicy Targówek w Warszawie. Koncepcja ustala przeznaczenie terenów, wskazuje elementy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, elementy komunikacyjne, infrastruktury technicznej oraz przyrodnicze. Koncepcja zakłada przeznaczenie północnej części opracowywanego obszaru w większości na terenu obiektów handlowych o powierzchni sprzedaż powyżej 2000 m2. W tej części obszaru wyznaczone zostały też tereny obiektów i urządzeń hydrograficznych (zbiorniki retencyjne). W południowej części obszaru wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług oraz dwa tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usług. Ponadto w południowej części obszaru wyznaczony został teren publicznych usług oświaty.