Projekty infrastruktury komunikacyjnej i technicznej

Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta

Opracowanie jest częścią dokumentacji projektowej modernizacji ciągu ulic Marsa-Żołnierska na odcinku od węzła Marsa do granicy miasta Warszawa. Realizacja ta stanowi ostatni etap zamknięcia koła tzw. Obwodnicy Etapowej Centrum jako jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w stolicy służącej poprawie niekorzystnego układu transportowego Warszawy i odciążeniu zakorkowanego centrum miasta. W koncepcji przedstawiono rozwiązania trasy o parametrach drogi głównej ruchu przyspieszonego przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych, planistycznych i istniejącego zagospodarowania terenu. Wyznaczone linie rozgraniczające zapewniają potrzeby terenowe dla przedstawionych rozwiązań drogowych oraz istniejącej i przewidywanej infrastruktury inżynieryjnej, w tym projektowanych zbiorników retencyjnych. Zaplanowane są wielopoziomowe węzły na wszystkich przecznicach przecinających trasę.