Projekty infrastruktury komunikacyjnej i technicznej

Kierunki rozwoju systemów infrastruktury Miasta Marki

Opracowanie zostało wykonane w ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki. W opracowaniu przedstawiono analizy dotyczące rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej, gazownictwa, wodociągów i kanalizacji oraz wyznaczono kierunki ich rozwoju. Uwzględniając istniejący układ infrastruktury technicznej wskazano rezerw pod nowe sieci. W wyniku analizy ustalono konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, zapewnienie stref ochronnych wzdłuż projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia oraz stref dopuszczenia lokalizacji ujęć wód podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.