Projekty infrastruktury komunikacyjnej i technicznej

Infrastruktura techniczna gminy Zabrodzie

Opracowanie infrastrukturalne Infrastruktura techniczna zostało wykonane w ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie. Opracowanie obejmuje obszar całej gminy w graniach administracyjnych i składa się z dwóch schematów. Jeden z nich przedstawia infrastrukturę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, natomiast drugi elektroenergetykę i gazownictwo. Schematy stanowią część opracowania dotyczącą uwarunkowań, a zatem sieci i elementy infrastruktury przedstawiają stan istniejący w momencie przygotowywania dokumentu. Poza podstawowymi przewodami sieci wyznaczone zostały: stacja ujęcia wody oraz gminna oczyszczalnia ścieków, a na drugim schemacie stacje elektroenergetyczne oraz stacja redukcyjno-pomiarowa.