Opracowania środowiskowe

Analizy środowiskowe w ramach Studium wykonalności trasy Traktu Nadwiślańskiego

Część I – Studium przebiegu trasy – uwarunkowania środowiskowe

Uwarunkowania środowiskowe stanowiły element Studium wykonalności dla trasy Traktu Nadwiślańskiego w Warszawie i jednocześnie jedno z głównych kryteriów oceny projektów.

Analizy środowiskowe obejmowały kartowanie terenowe w zakresie szaty roślinnej, wrażliwości terenów na uciążliwości komunikacyjne oraz badań w zakresie warunków geośrodowiskowych.

Analiza została poszerzona o ocenę oddziaływania trasy na obszary chronione, w tym na obszar Natura 2000. Było to spowodowane poprowadzeniem wstępnych wariantów korytarza trasy przez prawobrzeżne tereny doliny Wisły, które położone są w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004. Tereny te pełnią podstawowy element zasilania struktur przyrodniczych miasta. 

Ocena środowiskowa wraz ze sformułowanymi wytycznymi i wskazaniami rozwiązań do zastosowania w projekcie drogi były jednym z głównych kryteriów wyboru najkorzystniejszego dla środowiska wariantu drogi.